1. Wat doet het schoolbestuur?
Het schoolbestuur van het Maris Stella Instituut te Oostmalle is een vzw die onderwijs organiseert en bijgevolg verantwoordelijk is voor het beleid, de ontwikkeling en ondersteuning van de school. Het schoolbestuur maakt deel uit van de scholengroep Katholiek Vlaams Onderwijs (KVO) vzw, zetel Maarschalk Gérardstraat 18, 2000 Antwerpen.

2. Onze visie van waaruit wij samen school maken
Alle scholen van de scholengroep werken aan het gezamenlijke KVO-opvoedingsproject dat uitgaat van een duidelijke visie op onderwijskwaliteit en een vormingsideaal die gebaseerd zijn op een drieledig engagement (www.kvo-scholen.be):
•    De KVO-scholen willen centra zijn van intellectuele en algemeen menselijke vorming.
•    De KVO-scholen werken in een brede culturele context, Vlaanderen, Europa en de wereld.
•    De KVO-scholen streven naar een levensbeschouwelijke oriëntatie, met een religieuze en evangelische boodschap.

3. Onze doelen
Als schoolbestuur streven wij ernaar de noodzakelijke voorwaarden te creëren voor het ontwikkelen van een hartelijke schoolcultuur en een optimale organisatiecultuur bij het realiseren van ons pedagogisch project.
Samen met de directieleden bepalen wij de krachtlijnen van het algemene beleid. Dit beleid focust op verschillende domeinen: de pastoraal, het personeel, de schoolorganisatie, het pedagogisch-didactische en het juridische aspect en tot slot het financiële en materiële beheer.
Via diverse participatiestructuren zoals de schoolraad, het lokaal onderhandelingscomité (LOC) en het oudercomité betrekken wij alle partners bij dit onderwijsgebeuren. Personeel, leerlingen, ouders en vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap, komen regelmatig samen om in een open, respectvolle en communicatieve sfeer concreet gestalte te geven aan het schooleigen opvoedingsproject.
Zo trachten wij als schoolbestuur, het beleidsvermogen van de school te verhogen door het verbreden van het interne draagvlak. In die verbondenheid en in dat overleg willen wij met velen samen school maken en werken aan een werk- en leefklimaat waar leerlingen en personeelsleden zich geborgen voelen en gesteund weten door het schoolbestuur maar ook door elkaar. Samen met de directeurs en de adjunct-directeur, die een onmiskenbare spil vormen, heeft het schoolbestuur bijzondere aandacht voor een dynamisch schoolbeleid dat de kwaliteit van het onderwijs, vorming en opvoeding permanent wil optimaliseren. Wij willen hen op het terrein coachen, bemoedigen en ondersteunen.
Ten slotte streeft het schoolbestuur naar een schoolmanagement, waarbij het bestuurs- en begeleidingsgebeuren gedragen worden door een hecht team van vrijwilligers. Zij wensen een gemeenschap uit te bouwen waar luisterbereidheid, betrokkenheid op elkaar, hartelijkheid, zorg voor elkaar en gezelligheid het bestuurswerk en het leven veel aangenamer maken wat een verrijking inhoudt voor iedereen.
Het is dan ook met vreugde en fierheid dat wij als schoolbestuur mogen vaststellen dat onze directie en het personeel zich dagelijks met veel enthousiasme en professionaliteit inzetten in onze school.

4. Onze inspiratie voor onderweg en roeping als christelijke school
De inspiratie voor ons handelen putten wij ook in belangrijke mate uit de rijke onderwijstraditie van de congregatie van de Zusters van de Verlosser, stichter van onze school (www.kvo-scholen.be/geschiedenis). Bovendien laten wij ons inspireren door het evangelie en de katholieke traditie, zoals uitgedrukt in de opdrachtverklaring van het katholieke onderwijs (http://kogent.be/opdrachtverklaring-van-het-katholiek-onderwijs-vlaanderen).  

5. Werking en samenstelling
De Algemene Vergadering van het schoolbestuur vergadert eenmaal per jaar.
De Raad van Bestuur vergadert maandelijks.

Bestuursleden

•    Dhr. Andreas Janssens (voorzitter), Nijlen
•    Dhr. Frank Van de Wiel (afgevaardigd bestuurder), Westmalle
•    Dhr. Louis Heylen, Westerlo
•    Dhr. Chris De Bal, Kasterlee
•    Dhr. Frans Gyssels, Westmalle

Vertegenwoordigers KVO

•    Mevr. Kathy Kamers, Brasschaat
•    Dhr. Patrick De Keulenaer, Antwerpen

Het directieteam neemt als adviseur deel aan alle vergaderingen

•    Dhr. Jef Otten, algemeen directeur, Oostmalle
•    Mevr. Liesbeth Piot, pedagogisch directeur 2de/3de graad, Westmalle
•    Mevr. Rita Mattheusen, pedagogisch directeur 1ste graad, Oostmalle