Economische wetenschappen

Profiel van de leerling

Onze samenleving wordt in sterke mate beheerst door economische wetmatigheden. Dagelijks kan je via alle media kennismaken met allerlei sociaal-economische problemen. Deze maatschappelijke werkelijkheid wordt in de richting economische wetenschappen als vertrekpunt genomen om te leren redeneren, studeren en kennis en vaardigheden op te doen.

Wat is er interessanter dan vanuit waarneembare, concrete situaties na te denken over wat je vaststelt, hierover je mening te formuleren en dan te confronteren met die van anderen? Zo kom je voortdurend tot kennis en inzicht, die je in de toekomst verder kan gebruiken.

Bij aanvang van de tweede graad wordt geen specifieke voorkennis van economie verondersteld.

Wij verwachten dat je :

  • belangstelling hebt voor actualiteit en economisch-maatschappelijke problemen
  • nuchter en logisch kan redeneren
  • voldoende kritisch kan denken
  • informatie kan leren structureren en verwerken
  • aanleg hebt voor talen en wiskunde

Profiel van de studierichting

Economische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde.

Via de specifieke vorming in economie verwerven leerlingen inzicht in de economie als systeem en de werking van de ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische en wiskundige concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen.

Voor het vak wiskunde voorzien we 2 verschillende leerpaden nl. een basispakket wiskunde of een pakket wiskunde waar meer uitdaging en uitdieping zal geboden worden.

Inhoud van de specifieke vakken

Algemene economie

De economie als systeem: de economische kringloop, de relatie tussen productie, toegevoegde waarde en economische aggregaten zoals bbp of inflatie

De consument en producent in relatie tot de economische wereld: het keuzeprobleem van consument en producent vanuit economisch perspectief en het optimaal keuzegedrag

Marktwerking en de rol van de overheid en organisaties: werking van prijsmechanisme, prijsvorming bij volkomen concurrentie en prijselasticiteit, arbeidsmarkt met loonvorming, sociaal overleg en arbeidsmarktindicatoren, gevolgen van actuele ontwikkelingen voor sociale zekerheid en de rol van banken en beurzen op de kapitaalmarkt

Internationale handel en economische relaties: motieven voor internationale (vrij)handel, handelsakkoorden en -belemmeringen, gevolgen van internationale handel, globalisering, arbeidsmarktverdeling en internationale economische relaties

Bedrijfswetenschappen

De werking van ondernemingen en organisaties: keuze van een ondernemingsvorm en gevolgen, boekhoudkundige registratie van activiteiten, aspecten van marketing, groeistrategieën en berekenen en interpreteren van financiële ratio’s

Na de 2de graad

Voor leerlingen die starten in de vernieuwde tweede graad is de meest logische overgang van de tweede graad Economische Wetenschappen naar de derde graad:

  • Economie-Moderne talen met de focus op een uitdagend talenpakket
  • Economie-Wiskunde met de nadruk op wiskunde en kennismaking met informaticawetenschappen
  • Moderne talen-Wetenschappen bestaande uit een uitgebreid talen- en wetenschappenpakket

Na de 3de graad

De richting economische wetenschappen bereidt voor op een brede waaier van professionele en academische bachelors zoals handelswetenschappen en bedrijfskunde (rechtspraktijk, marketing, internationaal ondernemen, accountancy en fiscaliteit…), handelswetenschappen, sociaal – economische wetenschappen, (toegepaste) economische wetenschappen, handelsingenieur (in de beleidsinformatica), lerarenopleiding, toegepaste taalkunde, taal en letteren, rechten, communicatiewetenschappen, politieke en sociale wetenschappen, revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, psychologie, pedagogie….