Latijn

Profiel van de leerling en de studierichting

Wie Latijn studeert, is geboeid door taal en wil op zoek gaan naar de verbanden tussen verschillende talen.

De Romeinse geschiedenis is ook onze geschiedenis. Literatuur, filosofie en recht uit de oudheid oefenen tot op heden invloed uit op onze samenleving. Het Latijn brengt ons terug naar onze wortels.

Studie van taal

We bekijken hoe Latijn is opgebouwd en welke verschillen en gelijkenissen er zijn met de moderne talen. Ook krijgen we een idee van de manier waarop taal in de oudheid gebruikt werd en hoe het Latijn evolueerde.

Studie van cultuur

We bestuderen de klassieke cultuur als manier waarop mens en maatschappij zich uitdrukken. Op basis van gelijkenissen en verschillen tussen vroeger en nu verduidelijken we culturele uitingen.

Voor het vak wiskunde voorzien we 2 verschillende leerpaden nl. een basispakket wiskunde of een pakket wiskunde waar meer uitdaging en uitdieping zal geboden worden.

Inhoud van de specifieke vakken

derde jaar:

Uitbreiding en vervolmaking van de grammatica.

Thematische lectuur van Latijnse teksten

bv. liefde, helden, dood, Hannibal ...

vierde jaar:

Lectuur van authentieke Latijnse teksten:

  •  De Bello Gallico: Caesars eigen verslag over de oorlog in Gallië
  •  Epistulae: brieven van Plinius aan vrienden over het leven van alledag
  •  Metamorphoses: Ovidius vertelt met veel zwier oude Griekse verhalen

Na de 2de graad

In de derde graad kan je doorstromen naar Latijn - Moderne Talen, Latijn - Wiskunde of Latijn - Wetenschappen

Na de 3de graad

De richting Latijn bereidt , afhankelijk van het vervolg dat je kiest in de 3de graad, voor op een brede waaier van professionele en academische bachelors zoals taal – en letterkunde, toegepaste taalkunde, Afrikaanse talen en culturen, Oost – Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, taal – en regiostudies, archeologie en kunstwetenschappen, geschiedenis, godsdienstwetenschappen en kerkelijk recht, wijsbegeerte en moraalwetenschappen, psychologie, pedagogie, sociaal – agogisch werk, handelswetenschappen en bedrijfskunde, sociaal – economische wetenschappen, rechten, onderwijs, architectuur, industriële wetenschappen en technologie, productontwikkeling, toegepaste wetenschappen, biologie, chemie, geografie, fysica, geologie, biomedische wetenschappen, biotechniek, revalidatiewetenschappen, farmaceutische wetenschappen, geneeskunde, tandheelkunde, dierengeneeskunde….