Wetenschappen

 Profiel van de leerling

 • Je bent geïnteresseerd in positieve wetenschappen.
 • Je wil niet alleen de feiten kennen, maar ook de verklaring.
 • Je hebt goede resultaten voor wiskunde en wetenschappelijke vakken.
 • Je bent bereid inzicht te leren verwerven.
 • Je bezit de nodige motorische en sociale vaardigheden voor de practica.
 • Je hebt de nodige nauwgezetheid en ordelijkheid bij het voorbereiden en het uitvoeren van proeven,
  bij het noteren van waarnemingen en formuleren van besluiten, m.a.w. je kunt gedisciplineerd werken.
 • Je ziet je toekomst in een wetenschappelijke richting.

 

 Profiel van de studierichting

 • Wiskunde leren gebruiken in wetenschappelijke toepassingen
 • Probleemoplossend leren denken
 • Onderzoekend leren werken
 • Exact leren waarnemen
 • Juiste conclusies leren trekken uit een experiment
 • Motorische vaardigheden inoefenen i.v.m. practica
 • Aandacht voor wetenschappelijke thema’s, ook voor het milieu
 • Ontwikkelen van motorische vaardigheden voor proefondervindelijk onderzoek

 

 Inhoud van de specifieke vakken

Hoewel de specifieke vakken gedeeltelijk in elkaar overlopen, zijn er uiteraard typische verschillen.

In fysica worden de fysische wetmatigheden bestudeerd. Fysica is zoals de andere wetenschapsvakken een proefondervindelijke wetenschap. Uit de vaststellingen bij een proef worden besluiten getrokken en verklaringen gezocht. De gevonden verbanden worden wiskundig weergegeven en verwerkt.

Een goede basis wiskunde is hier vereist.

In chemie bestuderen we de veranderingen van de materie. Hoe kan men de aard van de materie veranderen en welke factoren spelen hierbij een rol?

Concrete vaststellingen bij demonstratieproeven en leerlingenpractica worden dikwijls met abstracte redeneringen verklaard. Anderzijds wordt voortdurend gewezen op de verbanden met stoffen uit ons dagelijks leven.

Verder wordt veel aandacht besteed aan veilige omgang met chemische producten.