Woordkunst-drama

Studierichting Woordkunst in afbouw

Het schoolbestuur van Maris Stella besliste ten gevolge van de modernisering 2de graad SO noodgedwongen dat de richting Woordkunst-drama zal worden afgebouwd vanaf het schooljaar 2020-2021.
Het schoolbestuur en de directie benadrukken dat ze niet twijfelen aan de waarde van de richting Woordkunst-drama en dat ze de energie die leerkrachten en leerlingen in de richting hebben geïnvesteerd de voorbije jaren en nog steeds, erg apprecieert. Verschillende leerlingen konden zo een specifieke opleiding genieten met een hoog niveau en aansluitend bij hun creatief talent. Het schoolbestuur en de directie zijn ervan overtuigd dat dat ook zo zal zijn bij de generaties Woordkunst-leerlingen die de komende jaren nog zullen afstuderen op onze school. Onze huidige Woordkunst-leerlingen kunnen blijven rekenen op kwaliteitsvolle lessen van zowel theorie- als praktijkleerkrachten.
Leerlingen die op dit ogenblik in het derde, vierde of vijfde jaar Woordkunst-drama zitten, zullen de richting in alle kwaliteit verder kunnen afmaken op onze school. Leerlingen die nu in het tweede jaar zitten, zullen helaas niet meer kunnen kiezen voor Woordkunst-drama op onze school volgend schooljaar.
Bijgevolg zullen inschrijvingen enkel nog mogelijk zijn voor 4,5,6 Woordkunst.

Inhoud van de specifieke vakken

Drama ( 4u)

In de derde graad streven we op het vlak van drama naar verdieping van de geleerde vaardigheden en een gefundeerde theoretische onderbouw. Het vak dramatische expressie evolueert tot het vak toneel.

Waar de leerlingen in de tweede graad nog vooral via kortere lesprojecten op een realistische manier hebben leren spelen en theater maken, wordt er in de derde graad geëxperimenteerd met de vele theaterstijlen die het landschap rijk is. Deze theaterstijlen worden ook gekoppeld aan schrijvers en kunststromingen. Naast de kennismaking en verdieping rond deze verschillende speelstijlen en stromingen, wordt er ook gewerkt aan een persoonlijke verdieping. De leerling is steeds meer op zoek naar zijn eigen relevantie op en naast het toneel. De leerling gaat op zoek naar hoe hij in het leven staat en wat hem fascineert. Hij leert hoe hij zijn boodschap kan communiceren met de maatschappij. De leerling gaat als het ware op zoek naar de kunstenaar in zichzelf.

Voordracht (2u)

In de derde graad woordkunst-drama wordt er wat voordracht betreft, aangesloten bij de aangeleerde, verworven vaardigheden van de tweede graad. Het verschil is wel, dat de leerlingen meer en meer op zelfstandige basis op zoek moeten gaan naar teksten en thema’s. Deze teksten worden later in klasverband besproken en geanalyseerd.

Op basis hiervan zullen bepaalde projecten worden opgezet, die uiteindelijk als examen zullen dienst doen.

In het laatste jaar wordt er gewerkt aan één groot project: de geïntegreerde proef of kortweg GIP genoemd.

Verbale vorming (1u)

Ook hier wordt verder geborduurd op de verworven kennis van de tweede graad. Naast de nodige praktijk (uitspraak van de tweeklanken en de medeklinkers) is er in de derde graad ook aandacht voor theoretische aspecten van de verbale vorming : assimilatie, fonetisch schrift, woordaccent. Tenslotte wordt er nog verder gewerkt aan de stem en de ademhaling. In de derde graad is er één uur voorzien voor verbale vorming.

Algemene muziekleer (2u)

Door middel van zangtraining, training in leesvaardigheid, ritmiektraining, gehoortraining en een uitgediepte theoretische onderbouwing, worden de leerlingen verder ondergedompeld in een muzikale ontdekkingstocht langsheen de verschillende parameters van de algemene muziekleer: melodie, ritme, harmonie, vorm en timbre.

We maken ook kennis, onder meer door raadpleging van historische literaire bronnen, met het wezen van het muziektheater.

Zang – koorzang (1u)

De technische en muzikale zangopleiding wordt verder uitgediept. Bevestiging en uitbreiding van de verworvenheden uit de tweede graad, in een evenwichtige verhouding tussen de technische en muzikale aspecten. Er is bijzondere aandacht voor de sensibilisering en ontplooiing van de individuele vocale mogelijkheden en de ontwikkeling van de muzikale vaardigheden in een verscheidenheid van muzikale stijlen.

Ook in de koorzang worden alle verworvenheden verder geïntegreerd en artistiek toegepast. De verschillende aspecten van het koorzingen komen in een evenwichtige en coherente verhouding aan bod. De leerlingen kunnen gebruik maken van hun vocale middelen in een musiceervorm die een beroep doet op hun individueel kunnen en aanpassingsvermogen. De leerlingen worden gesensibiliseerd voor de mogelijkheden en beperkingen van de eigen individuele inbreng in het geheel ten einde een homogeen, gemeenschappelijk resultaat te bereiken, zowel a capella als met instrumentale begeleiding.

Bewegingsleer-dans (2u)

Je verkent in de derde graad woordkunst - drama verder het lichaam in de ruimte door middel van bewegingscombinaties en danszinnen. Je ontwikkelt jouw lichaamsexpressie via thema’s die geïnspireerd zijn aan verschillende kunstvormen (theater, architectuur, schilderkunst…) én onderwerpen gehaald uit jouw eigen leefwereld.

Inschrijving

Wie instroomt in de derde graad legt vooraf een toelatingsproef af. Het resultaat van de proef is bindend.

Om toegelaten te kunnen worden tot de studierichting Woordkunst-drama kso organiseert onze school een bindende geschiktheidsproef en dit op het niveau van de tweede én de derde graad. Deze geschiktheidsproef vindt zijn grondslag in art. 31, § 3 van het besluit van de Vlaamse regering van 19 juli 2002 betreffende de organisatie van het voltijds secundair onderwijs. De proef is eenmalig en geldt voor de duur van de opleiding. Ze wordt georganiseerd door de toelatingsklassenraad waarin externe deskundigen zijn opgenomen.

Een positieve evaluatie op deze proef is noodzakelijk. Bij een negatieve evaluatie heb je de mogelijkheid tot één herkansing. Een tweede negatieve evaluatie betekent dat je de studierichting Woordkunst-drama niet kan aanvatten.

Hieronder vind je de data waarop de proef plaatsvindt:
-       vrijdag 1 juli 2022 (eerste kans) om 9.00 u.
-       woensdag 17 augustus 2022 (eerste kans / herkansing) om 9.00 u.
Omwille van de uitzonderlijke omstandigheden (coronacrisis) zal de proef mogelijk grotendeels via opnames plaats vinden. Een beperkt gedeelte zal worden afgelegd op de school, met een strikt uurschema. Inschrijven voor de toelatingsproef kan je via het webformulier. Inschrijven voor de proef is verplicht. Na inschrijving ontvang je via mail de opgave voor de toelatingsproef.

Toekomstmogelijkheden

Woordkunst-drama is een doorstromingsrichting binnen het studiegebied van de podiumkunsten van het kunstsecundair onderwijs of kso.

In deze richting behaal je een diploma kunstsecundair onderwijs en word je voorbereid op verdere studies. In de eerste plaats bereidt de richting voor op artistieke richtingen uit het domein dramatische kunsten in het hoger onderwijs. Daarnaast is deze richting ook een goede basis voor een richting binnen het onderwijsveld (kleuter, lager, secundair en bijzonder onderwijs). Maar ook voor richtingen binnen de sector van sociaal en pedagogisch werk biedt de opleiding woordkunst-drama een interessante invalshoek.

 2017 01 30 19 47 45tabel 6