Algemeen

Onze school voorziet voor alle leerlingen een brede basiszorg.  Dit betekent dat vele leerlingen een gunstig leereffect ervaren van genomen maatregelen die voor iedereen gelden. In groei naar zelfstandigheid zal je eveneens aangemoedigd worden om mogelijk extra initiatieven te nemen om de leerstof onder de knie te krijgen. Baat dit onvoldoende, dan kan je een hulpvraag stellen aan je titularis, de werkgroep ‘leren leren’, de studiebuddies, het aquarium.


Soms kan de ruime basiszorg en de extra omkadering van begeleiding echter niet volstaan. De klassenraad kan uitzonderlijk beslissen dat voor jou verhoogde zorg nodig is, bv. omwille van een  leer- of ontwikkelingsstoornis.
Indien de toegekende verhoogde zorg zijn positief effect mist, kan de klassenraad beslissen deze niet langer toe te passen.

 

Aquarium

Als leerling worstelt men af en toe met vragen, heeft men kleine of grote problemen… In het aquarium staan onze leerlingenbegeleiders mevr. I. Hermans, dhr. T. Keuppens en mevr. M. Verbist klaar om te luisteren naar de leerlingen met emotionele/relationele problemen of problemen op studievlak.

Je kan er tijdens elke middagpauze langslopen voor een gesprek. Je kan ook een afspraak maken via het leerplatform ‘smartschool’ of via mail:

-eerste graad: mevr. I. Hermans: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

-derde jaar: dhr. T. Keuppens: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

-vierde, vijfde en zesde jaar: Mevr. M. Verbist:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ook ouders kunnen via deze laatste weg contact opnemen met de leerlingbegeleiding. 

Rafiki

Rafiki is de groep vertrouwensleerlingen van Maris Stella.

Rafiki is Afrikaans voor vriend. En dat is wat zij willen zijn: vrienden voor iedereen. Ze zijn herkenbaar door een oranje badge met daarop ‘Rafiki’

Als je je verhaal kwijt wil en je wil liever niet naar een leerkracht toestappen, kan je bij hen terecht voor een luisterend oor.

Uiteraard zijn zij gebonden door discretieplicht t.o.v. iedereen behalve de begeleiders van het project.

Vertrouwensleerlingen zijn leerlingen die op vrijwillige basis binnen de school fungeren als vertrouwenspersoon. Ze volgen een opleiding en worden begeleid door leerkrachten en het CLB.

 

rafiki2017

Studiebuddies

De studiebuddies zijn leerlingen uit het vijfde jaar die hun medeleerlingen helpen bij het studeren. Een leerling kan zelf om hulp vragen of de vraag kan ook komen van een leerkracht. De buddies ontfermen zich over hun ‘tuties’ tijdens de middagpauze. Samen gaan ze op zoek naar een oplossing als het studeren niet vanzelf gaat.

De studiebuddies nemen ook het onderwijs onder de loep. Samen met de leerkracht werken ze aan voorstellen om het onderwijs op Maris Stella nog beter te maken. De studiebuddies: pedagogen in de maak!

 

 studiebuddies2021

Leren leren

Aan ‘leren leren’ wordt intensief gewerkt in de eerste graad. Wij besteden blijvend aandacht aan studiemethode en studiemotivatie.

Ons evaluatiesysteem is erop gericht dat leerlingen en ouders regelmatig kunnen zien waar de leerlingen staan, waar het goed loopt en waar misschien moet bijgestuurd worden.

Daarom zijn er - naast regelmatige kleine toetsen en “klassieke” proefwerken per vak en per trimester - ook herhalingstoetsen.  Ze willen duidelijk basiskennis en inzicht testen, naast het vermogen van de leerling om al dan niet grotere gehelen aan te kunnen.

Op ons elektronisch leerplatform “Smartschool” vind je een map “leren leren” met tips, planners … 

Met deze principes en werkwijze proberen wij de leerlingen geleidelijk te laten groeien naar gemotiveerd en zelfstandig studeren.

Wie studiebegeleiding wil, kan de titularis aanspreken. De titularis of vakleerkracht helpt de leerling graag op weg om extra studie-initiatieven te nemen. Indien er nadien extra hulp nodig is, zijn er de studybuddies en leerkrachten van de werkgroep “leren leren”.

We hanteren in onze eerste graad het principe van een brede basiszorg.

Voor leerlingen met leer-of ontwikkelingsstoornissen die meer zorgomkadering nodig hebben, bekijken we de individuele situatie en stellen een begeleidingsplan op. Vragen hieromtrent kunnen besproken worden met de directie.

 

Cognitief sterk functionerende leerlingen


Maris Stella zet in op een optimale begeleiding van cognitief sterk functionerende leerlingen. We willen hen begeleiden en laten groeien zodat zij hun talenten maximaal kunnen ontwikkelen en benutten. Omwille van hun vaak unieke profiel zoeken we voor hen in overleg met vakleerkrachten, directie en andere partners (ouders, CLB, …) de best mogelijke (en haalbare) begeleiding. Dit doen we door middel van de volgende focuspunten:

* Er wordt een studiepaspoort met de sterktes en werkpunten voor elke leerling opgesteld. Dit document wordt aangevuld en aangepast doorheen de schoolloopbaan van de leerling op onze school. In de begeleiding vertrekken we vanuit de sterktes en houden we rekening met werkpunten om hierin te kunnen groeien. Ook is er in dit studiepaspoort aandacht voor het welbevinden en zelfbeeld van deze leerlingen.

* In de brede, oriënterende eerste graad is er ruimte voor verrijking, verdieping en extra uitdaging in de vorm van een verrijkingsmap waarmee leerlingen aan de slag kunnen gaan. We zetten in op motivatie en benadrukken dat blijvende inzet de sleutel tot succes is.

* We hebben veel aandacht voor studievaardigheden en willen via het studieprofiel de problemen die zich hierbij stellen zo gericht mogelijk – bij elke leerling persoonlijk dus – aanpakken. Er is ruimte voor eigen oplossingsmethoden, maar we maken hen duidelijk dat strakke procedures onvermijdelijk zijn om voor bepaalde vakken tot de correcte oplossing te komen.

* We betrekken waar nodig meerdere partners (ouders, leerlingen, vakleerkrachten, titularissen, werkgroepen leren leren, CLB) om de kans op slagen te verhogen. Indien de deskundigheid en draagkracht van de school niet meer volstaan om vooruitgang te boeken zullen we in overleg met externe partners op zoek gaan naar de meest geschikte hulp.

 

CLB

De cel leerlingbegeleiding pleegt wekelijks overleg met de directie en een medewerker van het CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding). Zij leggen eventueel ook contact met instanties buiten de school.

Het CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding) waarmee de scholen in onze regio, dus ook  Maris Stella, samenwerken is het CLB-1 Antwerpen Middengebied, vestigingsplaats: Bethaniënlei 6b te 2980 St.-Antonius-Zoersel – tel. 03/380 38 00

Het CLB zal, in nauwe samenwerking met de school, de leerlingen helpen bij het vlot doorlopen van hun studies en hen begeleiden bij keuzemomenten. Het CLB integreert ook de gezondheidszorg. Een vaste CLB-medewerker is minstens één dag per week in de school aanwezig.