Tijdens de opendeurdag van 17 april 2016 wordt op het Maris Stella Instituut te Oostmalle de eerste plant gelegd van de nieuw gecreëerde vlindertuin. Leerlingen van het zesde jaar dachten binnen het kader van het seminarie ecologie na over de mogelijkheid om een vlinder- (en tevens bijvriendelijke) tuin aan te leggen binnen de school. Na het voorbereidend theoretisch denkwerk en het opmaken van de ontwerpen, engageerden de leerlingen zich ook om de uiteindelijke realisatie op zich te nemen. De aanleg van de vlindertuin betekent de kroon op een nieuwe fase in de milieuwerking van de school. Maris Stella kan immers buigen op een lange traditie van Milieuzorg op School. 

              

   Het groene hart van de school

Maris Stella Instituut heeft een uitgesproken groen karakter. Van bij aanvang kregen bomen en planten er een centrale plaats toebedeeld. Achter de statige voorgevel en tussen de latere bijgebouwen zit dan ook een mooie kloostertuin en een grasperk met imposante beuken verborgen. De paadjes naar de verschillende gebouwen slingeren gezellig tussen keurig onderhouden struikenperkjes en het sportveld schijnt door te lopen in aanpalende weilanden. De Zusters van Maris Stella  kozen al van bij het ontstaan van de school  in 1912 bewust voor een centrale tuin met daar omliggend de gebouwen en  groene accenten. Zij waakten erover dat deze groene zone gevrijwaard bleef vanuit  de overtuiging dat deze een rustgevend effect heeft op de leerlingen en daardoor ook heilzaam is voor de studie. Tegelijk wilden zij zo het respect voor de natuur bij de jongeren aanwakkeren.   

Werkgroep MOS

De werkgroep MOS (Milieuzorg op School) kan dus voortborduren op een lange traditie.  De voorbije jaren werd nagedacht over het potentieel van de tuin. Zo volgden een aantal ingrepen ter verrijking van de biodiversiteit. Via het aanplanten van gemengde hagen, het hangen van nestkastjes, een bewuste plantenkeuze en het aanbrengen van mulchlagen van hakselhout wordt getracht een gunstig biotoop te creëren voor nuttige insecten en dieren. Rekening houdend met de wensen van de verschillende betrokkenen binnen de school wordt bij nieuwe aanplantingen steeds gezocht naar ontwerpen die zowel esthetisch als onderhoudsvriendelijk zijn en daarenboven ecologische meerwaarde creëren. Om deze omgeving nog dichter naar de leerlingen te brengen installeerde de MOS werkgroep eerder dit schooljaar een buitenklas. Deze biedt de mogelijkheid om op zonnige dagen les te geven in open lucht. Op deze manier wordt de tuin meer en meer een actieve partner in het didactische proces. Het brengt theoretische leerstof tot leven en reikt de leerlingen uitdagingen aan. 

Naast de vergroening van de school buigt de werkgroep zich ook over andere thema’s als energie en afval en klimaat. Zo investeerde de school enkele jaren geleden in zonnepanelen en werden in samenwerking met naburige bedrijven acties rond zwerfvuil en elektronisch afval georganiseerd. 

De school kon voor deze talrijke initiatieven rekenen op de erkenning van de Provincie Antwerpen en kreeg tot logo 3 uitgereikt en mag zich ondertussen officieel een groene school noemen. 

De werkgroep MOS kon dit alles slechts realiseren door intense samenwerking met diverse stakeholders.  Er werd steeds gezocht naar een zo breed mogelijk overleg tussen verschillende belanghebbenden en specialisten. Activiteiten of initiatieven kwamen tot stand in overleg met de directie, leerkrachten, de inrichtende macht, naburige bedrijven, het oudercomité, leerlingen en natuurverenigingen.  

 De betrokkenheid van leerlingen verhogen

Hoewel steeds werd geprobeerd leerlingen bij projecten te betrekken, bleef initieel de betrokkenheid van de jongeren eerder beperkt. De werkgroep zag en ziet het echter als primordiaal dat de milieuwerking wordt gedragen door de leerlingen.  Zo niet, gaat MOS grotendeels aan haar doel voorbij. Via keuzeseminaries werd aan leerlingen de mogelijkheid geboden om vanuit de leerstof mee na te denken over de milieuwerking van de school. Zo wordt ondertussen een seminarie rond bijenteelt en een seminarie ecologie ingericht. 

Binnen het kader van dit laatste seminarie werd het plan opgevat na te gaan hoe een vlinder- en bijvriendelijke tuin kan worden geïntegreerd in de school. Oorspronkelijk ging het om een theoretische denkoefening. Gaandeweg geraakten de leerlingen echter danig enthousiast en groeide de betrokkenheid dermate dat ze zich ook engageerden tot de effectieve realisatie van de vlindertuin. De graszoden werden ondertussen eigenhandig omgespit en de grond voorbereid.  Op 17 april, tijdens de opendeurdag van de school zullen de leerlingen overgaan tot de uiteindelijke aanplanting. De werkgroep MOS is bijzonder fier op de samenwerking met en de inzet van de leerlingen.

Bij deze wordt de tuin van de school in de bloemetjes gezet als actieve partner in het leerproces. Dit groene hart van de school biedt de mogelijkheid om met een hart voor de leefomgeving, op een kritische en wetenschappelijk verantwoorde manier na te denken over ecologische problemen en uitdagingen, om tot rust  te komen of om simpelweg verwonderd te zijn.